Илтгэл
2013-2-19
test 11 mikro
                               11-р анги Микро эдийн засаг

 

1.Эдийн засагт гүйцэтгэх төрийн үүргийг зорилго чиглэлээр нь 5 үндсэн төрөлд хуваадаг. Тэгвэл эдийн засгийн мөчлөг, түүний өрнөлт уналтыг хянаж, эдийн засгийн өсөлтөд санхүүгийн  болон  татварын бодлогын талаар төрөөс явуулж буй үйл ажиллагаа нь аль үүрэгт багтах вэ?  

             А. Эдийн засгийн амьдралд хууль,эрх зүйн үндсийг бүрдүүлэх үүрэг

             В. Нөөцийг хуваарилах үүрэг

            С. Төгс өрсөлдөөн өрнөх таатай нөхцөлийг бүрдүүлэх үүрэг

            D.Орлогыг дахин хуваарилах үүрэг

            E.Эдийн засгийг тогтворжуулах үүрэг

2.Эдийн засгийн хүрээг бүхэлд нь тодорхойлж  чадах шат дараалсан өгөгдөл нь аль нь вэ?

А. Газар,Хөдөлмөр,Капитал,Үйлдвэрлэл эрхлэх чадвар

В. Үйлдвэрлэгч,Хэрэглэгч,Зохицуулагч

С. Хэрэгцээ,Хэрэглээ,Мөнгө

D.Үйлдвэрлэл, Хуваарилалт,Солилцоо,Хэрэглээ

E.Үйлдвэрлэл,Бүтээгдэхүүн,Ашиг  

3.1930-н оны үеийн дэлхийн эдийн засгийн хямралын шалтгааныг тодорхойлж зах зээлд төрийн зохицуулалт зайлшгүй шаардлагтайг онцолсон эдийн засагч хэн бэ?

А. А.Смит     В. М.Кейнс   С. А.Маршал     D. К.Маркс      Е. Ф.Энг 

4.Зах зээлийн төрлүүдийг тохирох жишээтэй зөв харгалзуул                                        

     1. Чөлөөт өрсөлдөөнт                                  а. УБ хотын талх нарийн боовны

                  зах зээл                                                                     үйлдвэрлэл

2. Монополь зах зээл                                   b. МУ-н төмөр замын үйлчилгээ

 

3. Олигополь зах зээл                                  с. МУ-н шатахуун түгээх станцууд

 

4. Монопольт өрсөлдөөнт                           d. Үнийн бус өрсөлдөөнт пүүсүүд

           зах зээл

 

     А. 1а 2b 3c. 4d           B.1a 2c 3b 4d     C. 1d 2b 3c 4a      D. 1c 2b 3a 4d

 

5.Доржийн хийдэг модон эдлэлийн түүхий эд болох модны үнэ нэмэадсэнээр ашиг буурч үйлдвэрлэл нь багасав. Энэ жишээ нийлүүлтэнд нөлөөлөх хүчин зүйлсүүд аль бэ?

           А. Үнэ      В. Технологи         С. Орцын үнэ       D.Бусад орцын үнэ     Е. Аль нь ч биш

6.Дараах өгөгдлүүдийг зөв харгарзуул

 

1.    Завсрын ажилгүйдэл                   a.Техник технологийн дэвшлийн  улмаас ач    

                                                                       холбогдлоо алдсан,шинэ мэргэжил бий  болсон 

           

2.    Бүтцийн ажилгүйдэл                    b.Инфляци, үндэсний үйлдвэрлэлийн уналт эдийн

                                                                  засгийн өсөлтөөс шалтгаална

 

3.    Мөчлөгийн ажилгүйдэл                 с. Шилжилттэй холбогдсон түр зуурын болон

                                                               Улиралын чанартай ажилгүйдэл   

 

А.1а 2с 3b             B. 1c 2b 3a        C. 1b 2a 3c     D. 1b 2c 3a          E. 1c 2a 3b

 

7.Төв банкнаас арилжааны банкнууд олгох зээлийн хүү, хэмжээг мөнгөний ханш уналтын түвшинтэй хамааралтайгаар тогтоож байдаг. Зээлийн өсөлт хэт өндөр байвал төв банк ямар зохицуулалт хийх вэ?

 

А. Зээлийн хүүг нэмж, хэмцээг нь багасгана

В. Зээлийн хүүг багасгаж, хэмжээг нь нэмнэ

С. Зээлийн хүүг нэмж, хэмжээг мөн нэмнэ

D. Зээлийн хүүг багасгаж, хэмжээг нь багасгана

Е. Бүгд буруу

 

8.Инфляцийн бүтэц ангилалыг зөв харгалзуул

 

1. Ил инфляци                                а. Мөнгө өөрийн үүргээ бүх талаар алдсан үед

                                                            бий болох инфляци

 

2. Далд инфляци                            b. Амжиргааны үнэ өсөх хүн амын орлогын

                                                          дутагдал, барааны хомсдол зэргээс болж төрийн

                                                             ямар нэг дэмжлэггүй үүсдэг инфляци

 

3. Эрэлтийн инфляци                    c. Төрийн мөнгөний бодлогоос хамаарч үүсдэг

                                                               инфляци

4. Нийлүүлтийн инфляци              d. Үйлдвэрлэлийн хүчин зүйлсийнүнэ өссөнөөс

                                                              үйлдвэрлэгч өөрийн өндөр зардлын нөхөх

                                                               шаардлагаар бүтээгдэхүүний үнийг нэмснээс

                                                               үүсдэг инфляци

5.Хэтрүү инфляци                           е. Үйлдвэрлэл буурч, бараа материал

                                                                    ховордсоноор үүсч байгаа инфляци

 

А. 1b 2d 3e 4c 5a    B. 1e 2a 3b 4c 5d    C. 1e 2a 3b 4d 5c    D. 1b 2c 3e 4d 5a      E. 1b 2d 3a 4e 5c   

                                                                                                                                                                             

9.Хэрвээ Засгийн газраас бүтээгдэхүүний үнийг 20000 төгрөгөөр тогтоосон бол зах зээлд ямар үзэгдэл болох вэ?                                                                   

 А.  Илүүдэл нийлүүлэлт                 
 
В. Илүүдэл  эрэлт                                            
 
C. Барааны хомдол                          
 
D. Эрэлт нийлүүлтийн тэнцвэр      
  Е. АВ хариулт зөв

10.Доорхи өгөгдлийг зөв тохируул.                                                                             1.Борлуулалтын өрсөлдөөн                  а. Шинэ техник технологи                                 2.Үнийн өрсөлдөөн                                 b. Реклам суртчилгаа                         3.Технологийн өрсөлдөөн                     c Зах зээлд эзлэх үйлдвэрлэгчийн жин          4. Эрэлт бий болох чадварын               d. Хямд үнэтэй чанартай бүтээгдэхүүн өрсөлдөөн

1a2b 3c 4d                     B. 1b 2d  3a 4c              C. 1c 2d 3a 4b                                                       D. 1b 2d 3c 4a                   E. 1a 2c 3d 4b 

11.    Хүн бүрийн өөрийн эрх ашгийг хангасан үйл ажиллагаа нь эцэстээ нийгмийн    баялгийг бүтээгч болдгийг эдийн засгийн ямар онол тодорхойлсон байдаг вэ?                                                                                                   

 А. Шинэ сонгодог               В. Сонгодог эдийн  засгийн онол             
С. Меркантализм                              D.Кейнсизм                                 E.Монетаризм

12. Эдийн засгийн сэтгэлгээний түүхэн дэх баялгийн тухай ойлголтыг зөв харгалзуул   
       
1. Меркантализм               а. Гүйлгээний хүрээн дэх мөнгө бол үндэсний баялаг     
        
2.Физиократууд                 
b. Ашиг хонжоо хайсан үйл ажиллагааньэцсийн  дүнд         
                                         баялгийгбүтээдэг                                                                                                                     
        
3.Сонгодог онол                
с. ХАА газар тариалангийн бүтээгдхүүн                                   

                                                    жинхэнэ баялаг                                                           
       
4
.Шинэ сонгодог онол      d. Ажилчны бүтээсэн хөлсний хөдөлмөрийг  капиталист  

                                                                        мөлжих замаар ашгийг бүтээдэг                                                                                                                                       

      А.1a 2b 3c 4d      B. 1a 2c 3b 4d    C. 1d 2b 3c 4a   D. 1c 2b 3a 4d    E. 1d 2a 3c 4d   

13. Эдийн засгийн тогтолцооны төрлүүдийг  түүхэн үетэй нь зөв харгалзуулна уу?

   1. Уламжлалт эдийн засгийн тогтолцоо                      а. Богд хаант Монгол улс

   2. Төвлөрсөн төлөвөлгөөт эдийн                                  b. Монгол улс                                                                                                                     
        засгийн тогтолцоо

   3. Зах зээлийн эдийн засгийн тогтолцоо                        c. БНМАУ

            A. 1a 2b 3c         B.1a 2c 3b          C.1b 2a 3c         D. 1c 2b 3a          E. 1b 2c 3a 

14.Дараах эдийн засгийн ойлголтуудыг зөв холбо.

1. Меркантализм                           а. Хөдөлмөрийн хуваарийн нөхцөлд хүмүүс хувийн ашиг                                                                                                                     

                                                                  сонжоо хайж,арилжаа солилцооны явцад нийгмийн

                                                               ашиг сонирхолд нийцсэн үндэсний баялгийг бүтээдэг

2. Физиократизм                              b. Ашиг ба хүү бол нэмүү өртөг

3.Адам Смитт                                   с. Гадаад худалдаагаар баялаг бүтээгддэг

4. Т.Мальтус                                     d. Чөлөөт худалдааг дэмждэг бөгөөд ХАА-н

                                                  бүтээгдэхүүний хувьд хязгаарлалтгүй байр ёстой гэж   үздэг    

5. К. Маркс                                        е. Нөөц хомсдож, өгөөж тогтмол буурсаар байх

                                                               үзэгдлийг өгөж буурах хууль гэнэ

A.    1c 2d 3e 4b 5a                     B. 1c 2d 3a 4e 5b                     C. 1d 2e 3c 4b 5a  

                     D. 1d 2e 3a 4b 5c                     E. 1e 2d 3a 4c 5b

15.Эрэлт нэмэгдвэл.......

 А. Үнэ өснө,тоо хэмжээ өснө           В. Үнэ буурна, тоо хэмжээ буурна

С. Үнэ буурна, тоо хэмжээ өснө       D. Үнэ өснө,тоо хэмжээ буурна

Е. Тэнцвэрт үнэ тогтоно                                                      

16. Эрэлт буурвал.......

          А. Үнэ өснө, тоо хэмжээ өснө       В. Үнэ буурна, тоо хэмжээ буурна

          С. Үнэ буурна, тоо хэмжээ өснө   D. Үнэ өснө, тоо хэмжээ буурна

          Е. Тэнцвэрт үнэ тогтоно

17. Нийлүүлэлт багасвал...

        А. Үнэ өсө, тоо хэмжээ өснө         В. Үнэ буурна тоо хэмжээ буурна

        С. Үнэ буурна, тоо хэмжээ өснө   D. Үнэ өснө тоо хэмжээ буурна

        Е. Тэнцвэрт үнэ тогтоно

18. Нийлүүлэлт гэ;эг нь:

       А. Үйлдвэрлэгдсэн бараа                      В. Худалдахад бэлэн байгаа бараа

       С. Үйлдвэрлэхэд бэлэн байгаа бараа  D. Үйлдвэрлэгдэж буй бараа

       Е. Аль нь ч биш

19. Зах зээлийн тэнцвэрт байдбл нь:

      А. Эрэлт,нийлүүлэлт тэнцүү байх үед хангагдана.

      В. Үнэ нь зардал дээр ашгийг нэмсэнтэй тэнцүү байх үед биелэгдэнэ.

      С. Технологийн шинэчлэл хийсээр хангагдана.

      D. Эрэлтийн хэмжээ, нийлүүлтийн хэмжээтэй тэнцүү үед биелэгдэнэ.

      Е. Өмнөх бүх хариулт буруу.

20.Эрэлтийн хуулиар .................

А.Илүүдэл нийлүүлэлт нь үнийг бууруулдаг

В.Хэрэв хэрэглэгчийн орлого өсч байвал ихээр худалдан авалт нэмэгддэг

С.Барааны үнэ буурахад худалдан авалт нэмэгддэг

D.Илүүдэл эрэлт нь үнийг бууруулдагComments

багш нарт

Сүүлийн бичлэгүүд

. 10-р анги 2-р даалгавар
. билет №
. 11-н билетийн асуулт
. test 10 dabhraajilt
. test 10 souol
. test 11makro
. test 11 mikro
. тест 10р анги Нийгмийн тухай ойлголт бүлэг сэдэв
. цахим хичээл
. цахим хичээл
. цахим хичээл
. цахим хичээл
. цахим хичээл
. 10-r angi test 2012
. test 10

Холбоосууд

. Нүүр хуудас
. Танилцуулга
. Архив
. Email Me
. RSS тандагч

Найзууд

Бичлэг: 7 » Нийт: 18
Өмнөх | Дараагийн


idiomatic-dormant